İş Etiği Kuralları


I.GİRİŞ

Davranış kurallarımız bir dizi önemli davranış prosedür/talimatlarını içerir, hepimize ofis ve taahhüt işlerimizde ve ayrıca stratejik planlama ve karar alma süreçlerimizde rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

Uygun olduğunda, iş etiklerimiz faaliyet gösterdiğimiz ülke mevzuatı tarafından değişikliğe uğrayabilir. İş etiklerimiz durağan bir araç olması amaçlanmamıştır. Sürekli olarak geliştirilecek ve faaliyet gösterdiğimiz ülkedeki çalışmalarımızı yürütme şeklimizi etkileyen sürekli değişen yasal ve ekonomik ortamlara göre uyumluluk sağlayacaktır.

Bu bilinçle temeli “Vizyon ve Değerlerimiz” olan İş Etiklerimizi yeniledik. “Vizyon ve Değerler” Mitaş Enerji'nin taahhüt ettiği temel ilkeleri temsil etmektedir. Mitaş Enerji'nin etik ve yasalara uygun bir şekilde faaliyet gösteren bir grup olarak imajı ve itibarı, her birimizin günlük işlerimizi yaparken ki davranışlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

II. AMAÇ

Bu İş Etikleri, Mitaş Enerji'nin insan kaynakları politikasının ve çevre yönetiminin uygulanması için aşağıda belirtilen amaçlanan eylemlerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Mitaş Enerji çalışanlarının, faaliyet gösterdiğimiz ülke kanun ve yönetmeliklerine saygı duymamız, çıkar çatışmalarından kaçınmamız, Şirket varlıklarını korumamız ve Mitaş Enerji'nin iş yaptığı ülkedeki yerel gelenek, görenek ve sosyal örf ve adetlerine saygı ve takdir göstermemizi öne çıkarmaktadır.

Mitaş Enerji bünyesinde sorumluluklarımızı yerine getirirken iş etiklerine ters yollara başvurmayız. Etiklerimize ters davranışların Mitaş Enerji'nin faydasına olmayacağının bilincindeyiz.

III. KAPSAM

Bu İş Etikleri, Mitaş Enerji'nin her çalışanını ve ayrıca alt kademe Alt Yüklenici çalışanlarımızın çalışanlarını da kapsamaktadır.

IV. MİTAŞ ENERJİ FAALİYETLERİ
 • İşçi Etik Kuralları, farklı proje alanlarında açıkça sergilenecek ve Mitaş Enerji araç ve makinlerine asılacaktır.
 • Mitaş Enerji, sözleşmelerinde öngörülen Entegre Yönetim Sistemleri hükümlerini uygulamayı taahhüt eder.
 • Mitaş Enerji personeli, İş Etikleri ve ilgili hükümler konusunda bilgilendirilir ve bunları anladıklarını peşinen kabul eder. İşçi Etikleri, herhangi bir Proje Alanında herhangi bir fiziksel çalışmaya başlamadan önce tüm Mitaş Enerji personeli tarafından imza altına alınacaktır.
 • Aşağıda listelenen davranışlar, Mitaş Enerji çalışanı(ları) tarafından veya Mitaş Enerji'nin zamanında hareket etmemesi durumunda bu kurallara uymayan(lar) derhal proje sahasından ihraç edilecektir ve bunu peşinen kabul ederler. Mitaş Enerji personeli, iş etiklerinin farkında olmasına rağmen tekrar tekrar ihlal etmesi durumunda ve geçerli düzenlemelere uymaması nedeniyle herhangi bir kamu makamı tarafından yapılacak herhangi bir yasal işleme itiraz edemez;
  • Çalışanın iş saatlerinde alkol ve/veya uyuşturucu etkisi altında olması, ve bunun sonucunda paydaşlarımızı, tedarikçilerimizi, yerel halkı, çalışanları davranışları ile tehlikeye sokması.
  • Ceza Kanuna konu hareketlerde bulunması, cinsel tacizde bulunması.
  • Şiddet içeren davranışlar göstermesi
  • Başkalarının varlıklarına ve çıkarlarına veya çevreye kasıtlı olarak zarar vermesi
  • Çevreye, nüfusa veya mallara zarar veya önyargıya yol açan, özellikle cinsel yolla bulaşan hastalık ve AIDS'in yayılmasını önlemeyi amaçlayan hükümleri ihlal eden, tekrarlanan ihmal veya tedbirsizlik göstermesi.
  • Uyuşturucu veya uyuşturucu etken maddesi içeren ilaçlar kullanması
  • Washington sözleşmesinde (CITES) ve ulusal düzenlemelerde tanımlandığı şekilde, nesli tükenmekte olan bir hayvanın veya bitkinin etini veya parçalarını bulundurmak ve/veya tüketmek
  • Arazi sahiplerinin veya araziyi ekenlerin/kiralayanların izni olmadan mülküne girmek.
A. Çocuk İşçiliği:

Yerel asgari yaş kanunu çalışma veya zorunlu eğitim için daha yüksek bir yaş öngörmedikçe, bu durumda daha yüksek olan yaş geçerli olacaktır, çocuk tanımı 15 yaşından küçük herhangi bir kişidir. Bununla birlikte, ILO Sözleşmesi 138 kapsamındaki gelişmekte olan ülke istisnalarına uygun olarak yerel asgari yaş yasası 14 olarak belirlenmişse, daha düşük olan yaş uygulanacaktır.

Genç işçi tanımı, yukarıda tanımlanan çocuk yaşını geçen ve 18 yaşının altındaki her türlü işçidir.

Mitaş Enerji; yukarıda tanımlandığı gibi ne çocuk işçi ne de genç işçi çalıştırmaz veya çalıştıtılmasını desteklemez.

Mitaş Enerji; yukarıdaki çocuk işçiliği ve genç işçi tanımına uyan durumlarda çalıştığı tespit edilen çocuk ve genç işçilerin şartlarının iyileştirilmesi için politika ve prosedürler oluşturacaktır, belgeleyecek, sürdürecek ve personele ve diğer ilgili taraflara etkili bir şekilde iletecek ve yeterli desteği sağlayacaktır. Bu tür çocukların, yukarıda tanımlandığı gibi artık bir çocuk veya genç işçi olmayana kadar okula devam etmelerini ve okulda kalmalarını sağlayacak, sosyal sorumluluk programlarına destek sağlayacaktır.

Mitaş Enerji; ILO tavsiyesi 146 kapsamındaki çocuklar ve yerel zorunlu eğitim yasalarına tabi olan veya okula devam eden genç işçiler için eğitimin teşvik edilmesine yönelik politikalar ve prosedürler oluşturacak, belgeleyecek, sürdürecek ve personele ve diğer ilgili taraflara etkili bir şekilde iletecektir. Böyle bir çocuk veya genç işçi çalıştırılmayacaktır.

Mitaş Enerji; çocukları veya genç işçilerin olduğu işyerlerinde veya dışında tehlikeli, güvensiz veya sağlıksız durumlara çocuk ve genç işçileri maruz bırakmayacaktır.

B. Zorla Çalıştırma

Mitaş Enerji; Zorla çalıştırmada yer almayacak veya kullanılmasını desteklemeyecek ve personelden Mitas Enerji'de çalışmaya başladıktan sonra “depozito” veya kimlik belgesi vermesi istenmeyecektir.

C. Sağlık ve Güvenlik

Mitaş Enerji; taahhüt endüstrisinin ve herhangi bir özel tehlikenin mevcut bilgilerini göz önünde bulundurarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacak ve işten kaynaklanan, iş ile bağlantılı veya meydana gelen kazaları ve sağlık yaralanmalarını önlemek için yeterli önlemleri alacaktır, makul ölçüde öngörülebildiği kadarıyla, çalışma ortamını tehlikelerden arındıracak ve riskleri en aza indirecektir.

Mitaş Enerji; tüm personelin sağlık ve güvenliğinden sorumlu ve bu politikanın sağlık ve güvenlik unsurlarının uygulanmasından sorumlu bir Mitaş Enerji Sağlık ve Güvenlik temsilcisini projelere ve merkezine atayacaktır.

Mitaş Enerji; tüm personelin sağlık ve güvenliğine yönelik potansiyel tehditleri tespit etmek, bunlardan kaçınmak veya bunlara yanıt vermek için sistemler kuracaktır.

En Yaygın Tehlikelerin Listesi:

 • Kayma ve düşme
 • Yüksekte çalışma
 • Çarpılan nesneler
 • Hareket eden makineler
 • Kazılarda çalışmak
 • Kimyasallara, tehlikeli veya yanıcı maddelere maruz kalma
 • Canlı bileşenlere dokunulduğunda elektrik çarpması ve yanıklara maruz kalma.
 • Elektrik çarpması ve termal yanık tehlikeleri gibi çeşitli tehlikelere maruz kalma.


Mitaş Enerji; tüm personelin kullanımı için temiz tuvaletler, temiz içme suyuna erişim ve uygunsa gıda depolama için sıhhi tesisler sağlayacaktır.

Mitaş Enerji; personel için sağlanıyorsa kamp tesislerinin temiz, güvenli ve personelin temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

Şantiye konumundaki tesisler, otopark alanları, yemek ve sigara içme alanları, tuvaletler olacaktır. İlk yardım çantaları ve yangın söndürücüler ile belirlenmiş bir acil durum aracı olacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm formlar Mitaş Enerji sunucularında saklanacaktır.

Mitaş Enerji, formları bu sunucular üzerinden Müşteri ve Müşteri Temsilcileri ile paylaşacaktır.

D. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık Hakkı

Mitaş Enerji; tüm personelin kendi seçtikleri sendikalara katılma ve toplu iş sözleşmesi yapma haklarına saygı gösterir.

Mitaş Enerji; örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının kanunla kısıtlandığı durumlarda, bu tür tüm personel için paralel bağımsız ve özgür örgütlenme ve pazarlık yollarını kolaylaştıracaktır.

Mitaş Enerji; bu çalışan temsilcilerinin ayrımcılığa tabi tutulmamasını ve bu temsilcilerin işyerinde çalışanlara ulaşabilmesini sağlar.

E. Ayrımcılık

Mitaş Enerji; ırk, kast, ulusal köken, din, engellilik, cinsiyet, cinsel yönelim veya yaşa dayalı olarak işe alma, ücretlendirme, eğitime erişim, terfi, fesih veya emeklilik konularında ayrımcılık yapmayacak veya bunu desteklemeyecektir.

Mitaş Enerji; personelin ilke veya uygulamaları yerine getirme veya ırk, kast, ulusal köken, din, engellilik, cinsiyet, cinsel yönelim ile ilgili ihtiyaçları karşılama haklarının kullanılmasına müdahale etmeyecektir.

Mitaş Enerji; jestler, dil ve fiziksel temas dahil olmak üzere cinsel açıdan zorlayıcı, taciz edici veya sömürücü davranışlara izin vermeyecektir.

F. Disiplin Uygulamaları

Mitaş Enerji; fiziksel ceza, zihinsel veya fiziksel baskı ve sözlü tacizde bulunmayacak ve/veya uygulanmasını desteklemeyecektir.

G. Çalışma Saatleri

Mitaş Enerji; çalışma saatleri konusunda yürürlükteki yasalara ve endüstri standartlarına uyacaktır. Tüm fazla mesailer prim oranında geri ödenecek ve hiçbir koşulda çalışan başına haftada 12 saati geçmeyecektir.

İzin verilenler dışında, fazla mesai isteğe bağlıdır.

Mitaş Enerji, işgücünün önemli bir bölümünü temsil eden işçi örgütleriyle serbestçe müzakere edilen bir toplu iş sözleşmesine taraf olduğunda, kısa vadeli iş talebini karşılamak için bu sözleşmeye uygun olarak fazla mesai yapılmasını talep edebilir. Bu tür herhangi bir anlaşma gerekliliklere uygun olacaktır.

H. Ücretlendirme

Mitaş Enerji; standart bir çalışma ayı için ödenen ücretlerin her zaman en azından yasal veya sektörel asgari standartları karşılamasını ve personelin temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve isteğe bağlı bir miktar gelir sağlamaya yeterli olmasını sağlayacaktır.

Mitaş Enerji; Disiplin amacıyla ücretlerden kesinti yapılmamasını sağlar ve işçiler için ücret ve sosyal yardım ödemelerinin açık ve düzenli bir şekilde detaylandırılmasını sağlar; Mitaş Enerji ayrıca ücret ve yan hakların nakit olarak (banka hesabına) çalışanlara kolaylık sağlayacak şekilde ödenmesini sağlayacaktır.

Mitaş Enerji; çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ve düzenlemelerine ilişkin yürürlükteki kanunlar kapsamında personele karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınma çabası içinde sadece işgücüne dayalı sözleşme düzenlemelerine ve sahte eğitim programlarına girişilmemesini sağlayacaktır.

İ. Sosyal Güvenlik Yükümlülükleri ve Personel Sigortaları

Mitaş Enerji İK, sosyal güvenlik kaydı olmayan hiçbir çalışanın herhangi bir projede çalışmasına izin vermeyecektir.

Tüm çalışanlar, faaliyet gösterilen ülke mevzuatına uygun olarak bir sosyal güvenlik kaydına sahip olacaktır.

Yurt dışından gelen işgücünün faaliyet gösterilen ülke’de en az bir sosyal güvenlik kaydı ve Uluslararası Kişisel Sigortaları olacaktır.

Herhangi bir olay durumunda Mitaş Enerji, Proje Sigortası uyarınca Çalışanların tıbbi tedavisinin tüm sorumluluğunu üstlenecektir.

J. Entegre Yönetim Sistemleri

Mitaş Enerji Üst Yönetimi, Mitaş Enerji ve Metal İnşaat'ın sosyal sorumluluk politikasını ve çalışma koşullarını aşağıdakileri sağlayacak şekilde tanımlayacaktır:

 • Bu politikanın tüm gerekliliklerine ve Mitaş Enerji'nin uymayı taahhüt ettiği gerekliliklere uyma taahhüdünü içerir;
 • Ulusal ve diğer geçerli yasalara ve uluslararası standartlara (yani ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 39001, 50001, 14064 ve SCC**) ve bunların yorumlarına uyma taahhüdünü içerir; sürekli iyileştirme taahhüdünü içerir.
 • Mitas Enerji'yi doğrudan istihdam eden, sözleşmeli veya başka bir şekilde temsil eden üst düzey yönetim, grup başkanları, direktörler, müdürler, amirler ve personel de dahil olmak üzere tüm personel için etkili bir şekilde belgelendirilir, uygulanır, sürdürülür, iletilir ve anlaşılır bir biçimde erişilebilir;
 • Halka açıktır.
Entegre Yönetim Sistemleri ile ilgili tüm formlar Mitaş Enerji sunucularında saklanacaktır.

Mitaş Enerji, formları bu portal üzerinden Müşteri ve Müşteri Temsilcileri ile paylaşılacaktır.

L. Güvenli Şikayet Süreci

1. Link Üzerinden Hesap Aç ve Kayıt Ol Her şikayet, şikayetçinin yazılı ve imzalı başvurusu aracılığıyla alınır. Ayrıca şikayetler işçi Sendikası, çalışan temsilcisi aracılığıyla da iletilecektir. Tüm şikayet ve önerileriniz İK şikayet/öneri linki adresinde toplanacaktır.

Başvuru, Öneri/Şikâyet kutusuna veya doğrudan İK personeli tarafından alınır.

Şikayetler İK personeli tarafından alınır ve kaydedilir. Şikayetçiden iletişim bilgileri istenecektir. Şikayet, Şikayet Başvuru Formu'na kaydedilir ve şikayet konusu gözden geçirilir ve soruşturulur. Tüm ilgili taraflar arasındaki iletişimin sürdürülmesi önemlidir.

Her form (Şikayet Başvuru Formu) için her bir şikayet için özel bir kayıt numarası atanır. Kayıt tarihi (başvurunun İK personeline verildiği tarih) formun “Durum” bölümüne eklenir. Durum bölümlerinin kısaltmaları aşağıdaki gibidir:

KAYIT: Kayıt
INV: İnceleme ve Soruşturma
ÇÖZ: Çözünürlük
REP: Raporlama

Şikayet Başvuru Formu dolduğunda şikayet dilekçesi ile birlikte başvuru yazısının dijital olarak taranmış nüshasının eklendiği Şikayet Başvuru Formu 'nun bir nüshası da Yönetime ve İK yöneticisine sunulur.

Şikayet, şikayetin tarihi, adı ve yeri/yeri ve şikayetin tam açıklamasıyla birlikte Şikayet Günlüğüne kaydedilir.

Gizliliği göz önünde bulundurarak, şikayetçi yazılı bir resmi başvuru formu sunmaya itiraz edebilir. Bu durumda.

i) Bir şikayet mektubu yazması için İK personeli tarafından kendisine yardım teklif edilir. İK personeli tarafından yazılan şikayet mektubu şikayetçiye okunur ve şikayetçi tarafından sözlü olarak onaylanır.
ii) Şikayetçi herhangi bir şikayet mektubu göndermeyi reddedebilir. Bu durumda Şikayet Başvuru Formu, İK personeli tarafından yerine getirilir ve şikayetçinin yazılı şikayet formunu vermeyi reddettiği form üzerine bir ihtar olarak yazılır.
iii) Şikâyetler, yazılı veya sözlü olarak alınıp alınmadığına ve tekrarlayan veya sonunda mantıksız bulunarak reddedilen şikayetler olup olmadığına bakılmaksızın kaydedilir ve günlüğe kaydedilir.

Bir şikâyette bulunmak isteyenler isimlerini vermek istemeyebilirler ve istedikleri kadar az kişisel bilgi vermekten çekinmemelidirler. 2. İnceleme ve Araştırma İncelemeden sonra, İK Müdürü şikâyetin aşağıdaki hangi birim tarafından çözülüp çözülmeyeceğine karar verir.

i) İnsan Kaynakları Ekibi,
ii) Acil Müdahale Ekibi,
iii) Entegre Yönetim Sistemleri / İSG Ekibi,
iv) Diğer ilgili bölümler
v) Halkla İlişkiler Departmanı.

İstihdamla ilgili şikayetlerden İK Ekibi sorumludur. İstihdam Stratejisi Prosedürü, istihdamla ilgili şikayetlerin çözümü için bir rehber olarak kabul edilmektedir.

İK sorumluluğuna giren şikayetler için İK personeli tarafından soruşturma amaçlı saha araştırması yapılır.

Anket yapıldıktan sonra, şikayetle ilgili yorumlar fotoğraflarla Şikâyet Başvuru Formuna dahil edilir. Muayene tarihi (INS), Şikâyet Başvuru Formuna ve Şikâyet Veri tabanına eklenir.

Önerilen eylem Şikâyet Başvuru Formunda belirlenir ve raporlanır ve aynı zamanda BAŞVURUDAN SONRA İKİ GÜN içinde şikâyet sahibi “önerilen eylem” hakkında bilgilendirilir.

Bir şikâyetin geçerli bir temeli olmayabilir veya uygun olmayabilir ve başka bir işlem yapılamayabilir. Yanıt, şikâyetin Mitaş Enerji'nin sorunu çözmek için “Aksiyon Alınmasına Gerek Yoktur” şeklindeyse, tüm hususlar belgelenir ve daha fazla referans için şikâyet takibi için hem yanıta hem de Mitaş Enerji sistemlerine dahil edilir. Sosyal Gereklilik, topluluk üyelerine, neden kabul edilemeyeceğine dair ikna edici kanıtlarla birlikte ayrıntılı ve saygılı bir açıklama da dahil olmak üzere başka bir işlem yapılmayacağını söyler. Bu durumda Şikâyet Başvuru Formu ve Şikâyet Günlüğünün “İnceleme ve Soruşturma” kutuları doldurulur ancak “Çözüm” kutuları boş bırakılır. Şikâyet Başvuru Formu “aksiyon alındı” bölümünde durum bildirildiğinde, Şikâyet Başvuru Formu ve Şikâyet Kaydının “Sonlandırma” kutuları da doldurulur, bu da dosyanın kapatıldığı anlamına gelir. 3. Çözüm Önerilen eylem mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilir.

Eylemin her aşaması, Şikâyet Başvuru Formunun “Aksiyon alındı” bölümünde fotoğraflarla raporlanır.

Şikayetin çözüme kavuşturulması için gereken süre, şikayetçinin başvurusunu takip eden ON DÖRT GÜN'dür.

Daha karmaşık çözümler için daha fazla zamana ihtiyaç duyulursa, zaman kısıtlaması açısından çözüm eyleminin gerekliliklerini inceleyerek teknik detayları vererek nedenleri içeren ayrıntılarla Şikâyet Başvuru Formunda raporlanır.

Kabul edilen tüm şikayetler, yeniden yapılanma, bakım veya ödeme içeren bir çözümle sonuçlandırılır.

Çözüm aşaması bittiğinde, Şikâyet Başvuru Formu “aksiyon alındı” bölümünde görsel belgelerle raporlanır ve hem Şikâyet Başvuru Formu belgesindeki “Raporlama” kutucukları hem de dosyanın “kapalı” olduğunu gösteren Şikâyet Kaydı doldurulur ve Şikâyet Başvuru Formunun güncellenmiş halinin kullanıma sunulduğunu gösterir. Mitaş Enerji Genel Müdürlük İK departmanına gönderilir. Genel Müdürlük tarafından onaylanmadan önce belgenin basılı kopyası bir dosyada saklanır. 3. Çözüm Genel müdahale ve çözüm sürelerinden bağımsız olarak, bazı şikayetler, örneğin acil bir güvenlik sorunu veya tehlikede olan hassas kişilerin geçimini ilgilendirdiği durumlarda, acil müdahale gerektirebilir. 4. Acil Sorunlar Genel müdahale ve çözüm sürelerinden bağımsız olarak, bazı şikayetler, örneğin acil bir güvenlik sorunu veya tehlikede olan hassas kişilerin geçimini ilgilendirdiği durumlarda, acil müdahale gerektirebilir. 5. Raporlama Her şikayet başvurusunun ele alınması sürecinde güncellenmiş Şikâyet Başvuru Formlarının gönderilmesinin yanı sıra, Şikayet Günlüğü, proje yönetimine de iletilmesi gereken Mitaş Enerji İK departmanına haftalık olarak iletilir.

Mitaş Enerji Proje Yöneticisi ve Genel Müdürlük, şikayet mekanizmasının daha iyi işlemesi ve mümkünse daha fazla şikayet sorununun önlenmesi için ana konular ve önemli olaylar hakkında özel olarak bilgilendirilir.

M. Kültürel Miras

Mitaş Enerji'nin öncelikli hedeflerinden biri de kültürel mirasın korunmasıdır. Kültürel miras, bireysel nesnelerden, yapılardan veya toplu koleksiyonlardan oluşur. Sanatsal, tarihi, bilimsel, dini ya da toplumsal önemi olan, gelecek nesiller için korunması gereken paha biçilmez ve yeri doldurulamaz bir miras olan malzemedir.

Mitaş Enerji, bu hedefe ulaşmak için çalışırken, kültürel mirasa, Müşterilerine ve Müşteri Temsilcilerine, taahhüt sektörüne ve bir bütün olarak topluma karşı belirli yükümlülükler üstlenmektedir. Bu belge, Mitaş Enerji İş Etiği Kuralları, inşaat faaliyetleri sırasında kültürel mirasa sahip çıkan Mitaş Enerji ve alt yüklenicilerinin ilkelerini belirltmektedir.

1. Tüm taahhüt faaliyetleri, kültürel mirasa, onun benzersiz karakterine ve önemine ve onu yaratan kişi veya kişilere bilinçli bir saygı ile yönetilir.
2. Mitaş Enerji, kültürel mirasın öneminin bilincinde olarak, kültürel mirasın korunması için iyi bir uygulama sergileyecektir.
3. Mitaş Enerji, mevcut bilgiler dahilinde kültür varlıklarını veya gelecekteki incelemelerini, bilimsel araştırmalarını, tedavilerini veya işlevlerini olumsuz etkilemeyecek yöntem ve malzemeleri seçmeye çalışacaktır.
4. Mitaş Enerji, kültürel mirasın incelenmesini, bilimsel araştırılmasını ve işlenmesini bilirkişi kayıtları ve raporları ile belgeleyecektir.
5. Mitaş Enerji, kültürel varlıkların zarar görmesini veya bozulmasını sınırlamaya çalışarak, sürekli kullanım ve bakım için yönergeler sağlayarak, depolama ve sergileme için uygun çevresel koşulları önererek ve taşıma, paketleme ve kaldırma için uygun prosedürleri teşvik ederek önleyici koruma sorumluluğunu kabul edecektir.

N. Yerel Topluluk Sakinlerini Rahatsız Etmemek veya Müdahale Etmemek

Mitaş Enerji, yerel topluluk sakinlerini projede yer alması muhtemel faaliyetler hakkında önceden uyaracak, bu onların endişelerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Mitaş Enerji'nin soruşturma veya şikayetler için irtibat noktası olacak olan halkla irtibat görevlisi olması, Mitaş Enerji'nin eylemlerinin sorumluluğunu üstlendiği ve yerel topluluk sakinlerinin farkında olduğu iyi bir uygulama olacaktır.

Bu atanan çalışan yerel sakinler, iş dünyası ve diğer sakinlerle birlikte çalışacaktır. Bu irtibat görevlisine, her zaman ulaşılabilir olacaktır. Mitaş Enerji, yetkilinin iletişim bilgilerini site üzerinden gerekli kişilere duyuru yapacaktır. Mitaş Enerji, irtibat görevlisinin adı ve şikayetler için bir irtibat numarası ve adresi gibi bilgileri paylaşacaktır. İrtibat görevlisi, şikayetlerin kaydedilmesinden ve uygun önlemlerin alınmasından sorumlu olacaktır.

Lütfen bu kodun yalnızca her kurumsal proje için rehberlik amaçlı olduğunu unutmayın. Her Mitaş Enerji çalışanı (alt yüklenici veya bayi çalışanları dahil), yasal yükümlülüklerinden emin olmadıkları durumlarda projelerinin hukuk danışmanıyla iletişime geçmeyi unutmamalıdır. Mitaş Enerji, çalışanlarını bu davranış kurallarında belirtilen gereklilikler konusunda eğitecek ve böylece her çalışan aynı zamanda bu davranış kurallarında belirtilen standartlara uygun çalıştığını teyit edecektir.

Herhangi bir soruşturma veya herhangi bir işleme başlamadan önce halkla irtibat görevlisini aranır, Mitaş Enerji önerilen iş hakkında hem mesken hem de ticari ilgili kişi/kişileri bilgilendirir. Bu bilgi, bir başlangıç ve olası bitiş tarihini ve irtibat görevlisinin adını ve halkla irtibat görevlisinin numarasını içerecektir. Çalışmaların standart çalışma saatlerimizin dışına çıkması durumunda ve biz de bunu kabul etmişsek, Mitaş Enerji size değişikliklerle ilgili detaylı bilgi gönderecektir.

Kültürel Miras raporlaması Mitaş Enerji sunucularından yapılabilmektedir. Kılavuz “Kültürel Miras ve Tesadüfen Buluntular Prosedürü”nde detaylandırılmıştır.

O. Su Kaynaklarının Korunması

Herhangi bir taahhüt işi ve/veya faaliyetten önce, mülklere veya hayvanların su ihtiyaçları Mitaş Enerji tarafından dikkate alınacaktır.

Mitaş Enerji, taahhüt faaliyetleri ve/veya çalışmaları sırasında zarar vermemek için su temini ve diğer tarımsal su temini borularını yeniden yönlendirecek veya çitle çevirecektir.

Söz konusu su kaynaklarının zarar görmesi durumunda; Mitaş Enerji Arazi Sahiplerini derhal bilgilendirecek ve böylece Mitaş Enerji, gerekli görülen su kaynaklarının yeniden yönlendirilmesi veya sağlanmasını özetleyen planlarla birlikte alternatif kaynaklar sağlayacaktır.