Sosyal Sorumluluk

Bu sekme, yalnızca çalışanlarımızın Mitaş Enerji Sosyal Sorumluluk sistemini yorumlamalarına yardımcı olmayı değil, aynı zamanda Mitaş Enerji Sosyal Sorumluluk sisteminin kuruluşumuzda nasıl çalıştığını ileterek Müşteriler, Alt Yükleniciler, Satıcılar ve Paydaşlar gibi diğer kişilere de hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla, bu sekme hem Program Yönetimi (Mitaş Enerji Genel Merkezi) için bir rehber hem de Mitaş Enerji Sosyal Sorumluluğunu uygulamak ve devam eden uyumluluğu izlemek için teknikler geliştiren Proje Yönetimi için bir öğretim aracıdır.


Çocuk Çalışan

Çocuk, çalışma için yerel asgari yaş kanunu veya zorunlu eğitim için daha yüksek bir yaş öngörülmediği sürece, 18 yaşından küçük herhangi bir kişi anlamına gelir; bu durumda daha yüksek olan yaş Mitaş Enerji için geçerli olacaktır. Bununla birlikte, ILO Sözleşmesi 138 kapsamında gelişmekte olan ülkeye göre yerel asgari yaş yasası 14 olarak belirlenmiş olsa bile 18 yaşındakiler istihdam edilecektir. Mitaş Enerji, ILO sözleşmesinin 138 no'lu kuralına göre daha katı kurallara sahiptir. 18 yaşından küçükler hiçbir ülkede Mitaş Enerji proje sahalarında ve Mitaş Enerji Genel Müdürlük binasında çalışamaz.

Zorla Çalıştırma

Zorla çalıştırma, bir çalışanı, ceza ile tehdid ederek, gönülsüz olarak veya borcun geri ödenmesi aracı olarak talep edilen herhangi bir iş veya hizmeti ifade eder. Buradaki “ceza”, bir tür parasal yaptırım veya hak ve ayrıcalık kaybı veya hareket kısıtlamaları veya işverenlerin “avans” veya kimlik belgeleri tutması gibi fiziksel ceza biçimlerini ima edebilir. Mitaş Enerji, işleri zorla çalıştırma eylemleri uygulamadan yürütmeyi taahhüt etmiştir. Bu kural Mitaş Enerji'nin alt yüklenicileri ve bayileri için de geçerlidir.

Sağlık ve Güvenlik

Mitaş Enerji, ulusal yasalar ve/veya endüstriyel standartlar tarafından tanımlanan güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlar. Mitaş Enerji, çalışanlarına fiziksel kontrol önlemleri, idari kontrol önlemleri ve uygun kişisel koruyucu ekipman sağlayarak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları (tehlikesiz ve (ALARP) minimize edilmiş riskler ile) sağlar.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

Mitaş Enerji çalışanları, işverenlerin veya işveren tarafından kurulan veya desteklenen rakip kuruluşların herhangi bir müdahalesinden bağımsız olarak sendika kurma ve sendikaya katılma özgürlüğüne sahiptir. ILO Sözleşmesi no:98, madde 2, özellikle, “işverenlerin veya işveren örgütlerinin egemenliği altında işçi örgütlerinin kurulmasını teşvik etmek veya işçi örgütlerini mali veya diğer yollarla desteklemek amacıyla tasarlanan eylemleri, bu tür kuruluşların işveren denetimi altına alınmasını yasaklamaktadır.”

Ayrımcılık

Ayrımcılık, fırsat veya muamele eşitliğini geçersiz kılma veya bozma etkisi olan herhangi bir ayrım, dışlama veya tercih anlamına gelir. Her ayrım, dışlama veya buna ait tercihi göstermez. Mitaş Enerji üst yönetimi, ayrımcılığa karşı en iyi uygulamaları gerçekleştirme konusunda kararlıdır. Çalışanlar tarafından ayrımcılık iddiasıyla ortaya atılan herhangi bir durum, üst yönetimin incelemesi için en önemli konudur ve ayrımcılığa dair herhangi bir kanıt olması durumunda, Mitaş Enerji üst yönetimi herhangi bir tolerans göstermeyecek ve ivedi olarak düzeltici faaliyetlerde bulunacaktır.

Disiplin Uygulamaları

Disiplin cezalarını belirlerken veya performans değerlendirmeleri yaparken, Mitaş Enerji her zaman çalışanların zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlıklarına saygı gösterecektir. Çalışan performans değerlendirmeleri ve disiplin cezaları ile ilgili konularda her zaman prosedürler tanımlanacak ve izlenecektir. Bu prosedürler tutarlı bir şekilde uygulanacaktır ve her çalışana keyfi olarak uygulanmayacaktır. Disiplin cezası gerekliyse Mitaş Enerji, daha ciddi bir disiplin cezası uygulanmadan önce sözlü veya yazılı uyarılarla başlayarak aşamalı bir eylem planını teşvik edecektir. Mitaş Enerji disiplin amacıyla asla para cezası veya ücret kesintisi kullanmayacaktır.

Çalışma Saatleri

Mitaş Enerji'de normal çalışma haftası süresi 42,5 saat olup, ulusal yasalara göre izin verilen azami saat olan 45 saatin altındadır.

Ücret

Mitaş Enerji standart bir çalışma haftası için temel ihtiyaç ücreti ödemektedir ve çalışanlar bu ücreti kazanmak için fazla mesai yapmak zorunda kalmayacaklardır.

Yönetim Sistemleri

Üst yönetim, Mitaş Enerji'de en üst yönetim seviyesindeki kişileri ifade eder; İşverene veya yönetim kuruluna rapor veren ve Mitaş Enerji'nin bu standardın gereklerine uygunluğundan sorumlu olan çalışanlardır.

Denetim Süreci

Mitaş Enerji, Sosyal Sorumluluk, Rüşvetle Mücadele, Trafik Yönetimi, Sağlık & Güvenlik, Çevre Yönetimi, Enerji Verimliliği ve Karbon Ayak İzi konularında hem şirket içinde hem de şirket dışında sıklıkla denetim sürecini yürütmektedir.